Ang gahum sang panghuna-huna (Part II)

definite purpose

Tubtob subong wala sang may nakahangop sang tul-id bahin sa kon paano naga-obra ang aton “subconscious mind.” Apang kumbinsido ang halos tanan nga eksperto nga may nagakatabo sa aton panghuna-huna nga nagadulot sang makatalanhaga nga gahum. Puwede naton i-anggid ang “subconscious mind” sa aton kalag, bangud daw espirito ini nga nagalagaw sa guwa sang aton lawas samtang nagakatulog kita.

Ginapatihan nga naga-angot ang aton “subconscious mind” sa bug-os nga “universe”. Kon tulokon ini sa punto-de-vista sang relihiyon, ini ang aton kalag nga nagapakig-angot sa Diyos. Paagi sa aton “subconscious mind”, makasugilanon kita sa Makagagahum sang Tanan. Santo ini sa Biblia. Siling ni Matthew 7:7, “ask and it shall be given to you.” Dira sa “subconscious mind” ina nagakatabo.

Agud magtrabaho ang aton “subconscious mind” para sa aton, kag matigayon naton ang aton mga damgo nga mangin manggaranon kag madinalag-on sa trabaho, dapat naton tun-an sang maayo ang pama-agi nga mabuksan ang puwertahan kag hilwayon ang gahum sini. Daw pareho ini sang “magic genie” sa mga “fairy tales” sang gamay pa kita kon mahilway ini, ihatag niya maski ano ang aton pangayuon.

May iban dira nga makadlaw sa amo sini nga sugilanon. Apang yara mismo sa Biblia ang ginapatungan sini nga prinsipyo. “Pangayo kag ikaw magabaton!” Ugaling ang kadam-an dumdum nila istorya kuris-kuris lang ini. Ang nagapati — those who have faith — sila ang naga-ani sang bugana nga ani gikan sa gahum sang ila panghuna-huna.

Ginhambal naton diri kahapon nga naga-umpisa ining pag-angkon sang manggad sa ginatawag “burning desire” para sa pilak. May kaupod ina nga prinsipyo. Dapat updan ini sang ginatawag “definiteness of purpose”. Dapat klaro kag wala kita sang pangduha-duha kon ano ang aton luyag matabo ukon padulongan. Kon gusto naton sang manggad, isulat naton sa papel ang kantidad nga ginahandum naton ma-angkon.

Gin suhestiyon ni Napoleon Hill nga kon ano man ang aton ginahandum — kwarta, balay, promotion sa obra, salakyan, dako nga negosyo — isulat ini ang malip-ot nga “description” sa gamay nga papel ukon card kag isulod sa aton wallet. Kinahanglan klaro kag piho kita sa aton isulat kon ano bala ang ginadamgo ta. Kon kwarta nga kitaon naton, ibutang gid ang eksakto nga kantidad kag kon san-o naton gusto maabot sa aton. Kon awto ukon ano man nga salakyan, i-“describe” ang modelo kag dagway kag color. Kon balay, i-“describe” agud mahapos ilaragway sa aton imahenasyon kon ano ang itsura sini.

Pagkatapos, basahon naton ang nakasulat makapila ka beses sa aga, udto, hapon kag gab-i. Ini ang pama-agi nga matanum nga daw liso ang ginapangayo naton kag maka-panggamot sa aton “subconscious mind”. Sa dalayon, ini nga ginapangayo naton magabalik-balik sa aton “subconscious mind” kag sa indi mapaktan nga oras, maga abot lang ini sa aton.

Makapila ka beses na ini natabo sa akon.

Humalin sang Mayo 2013, nadulaan ako sang trabaho. Kag bangud sang akon mga “expose” bahin sa korapsyon sa gobyerno, wala na ako sang makita nga obra. Ina bangud nahadlok ang halos tanan nga negosyo magbaton sa akon nga basi hinabuton sila.

Pero wala ako nadulaan sang paglaum. Nagsalig ako sa Ginuo. Wala gid ako nagpalibog bahin sa kwarta. Pirmi ko lang gina imagine nga may maabot sa akon nga kwarta kada may kinahanglan ako — sa arkila sa balay, tuition sang kabataan, adlaw-adlaw nga pagkaon. Kag sa maayo pirmi nga palad, naga-abot gid ang kwarta nga kinahanglanon sa adlaw nga ginpangayo ko.

Naka pa-eskuwela ako sang akon duha ka kabataan sa Ateneo de Iloilo kon sa diin mahal ang tuition fee. Ni isa ka bes, wala gid ako nagpaslawan sa pagbayad sang tuition tagsa kay may exam. Subong ang subang ko nga babaye iskolar sa Philippine Science High School. May isa pa ako nga gina pa-eskuwela. Kag sa gihapon, wala sang paltos sa pagbayad sang tuition.

Sa umpisa, gin-limit ko lang ang akon ginapangayo sa kon ano ang akon kinahanglan.

Ginbasa ko liwat ang libro ni Napoleon Hill. Daw naglumpat sa akon ang iya mga tinaga: INDI KA MAG PANGAYO SANG GAMAY-GAMAY LANG. Maski ano pangayuon mo, maga-abot sa imo!

(Padayunon bwas)

Advertisements

Ang gahum sang panghuna-huna (Part I)

Desire starting point

Sa masami, mabatian ko ang hambalanon nga mabudlay mangin manggaranon kon wala ikaw puhunan ukon capital. “Imol lang ako,” siling sang madamo. “Paano ako makasugod mag negosyo kag maka-angkon sang manggad?”

Daw may punto man no?

Pero sala ina nga panghuna-huna. Maski diri lang sa Iloilo, madamo na ako sang nakilala nga pigado gid sang una, apang subong may dalagko na nga puluy-an, madamo nga salakyan, dako nga kwarta sang bangko, kag pa-relax relax na lang sa ila pangabuhi. Isa dira ang abyan ko nga si Francis HInayhinay, anay reporter sang Bombo Radyo Iloilo, kag subong tag-iya sang negosyo sa “photocopier” nga may ngalan nga “Kopya Ilonggo”.

Indi kwarta ang capital nga aton kinahanglan. Dapat lang naton maintindihan nga yara sa aton mismo kaugalingon ang gahum agud kita mangin manggaranon. Kag ina nga gahum ang aton panghuna-huna — the mind, kon sa English.

Francis Hinayhinay
Sa sulod lang sa duha ka dekada natigayon ni Francis Hinayhinay nga mangin isa ka dako nga negosyante halin sa isa ka Bombo Radyo reporter.

Indi ini sasko nga sugilanon ukon lango-lango. Si Francis Hinayhinay isa lamang sa minilyon ka tawo sa bug-os nga kalibutan nga sarang ko matudlo bilang pamatuod sa pagka-epektibo sang mga prinsipyo nga ginsulat ni Napoleon Hill sa libro nga “Think and Grow Rich.”

Ang dalan padulong sa manggad kag pilak naga-umpisa sa ginatawag nga “burning desire,” ukon nagabaga nga pagka-gusto bahin sa manggad. Wala sang nag-manggaranon nga wala nagtanum sa iya kaisipan sang tuman kakusog nga kagustohan nga mangin manggaranon.

Daw pareho ini sang liso, ukon “seed”, sang isa ka tanum. Itanum mo anay ini nga “seed” sa imo panghuna-huna kag bunyagan kag tatapon kag butangan sang “fertilizer”. Pero wala ka sang iban pa nga kinahanglan. Tanan ini yara lamang sa sulod sang imo panghuna-huna.

Maski pigado ka pa sa “ati” subong indi malayo nga malab-ot mo ang damgo mo bahin sa manggad kon sundon mo ang mga prinsipyo sa “Think and Grow Rich.”

Apang indi ini tubtob lamang sa pagpanumdom maka-isa ukon maka-duha lamang sang “burning desire” nimo para sa manggad.

Dapat ini makapanggamot sang madalum nga pareho sang bag-o lang natanum nga kahoy. Kon pabay-an lang dayon, laban-laban malaya man lang gihapon kag wala sang may matabo nga katumanan sang imo gina handum nga manggad.

Suno kay Napoleon Hill, dira sa aton “subconscious mind” dapat magtubo ining liso sang aton kagustohan nga mangin manggaranon. Kada isa sa aton may yara sang “conscious mind” kag “subconscious mind”.

Ang “conscious mind” amo na ang aton bugtaw nga kaisipan. Ini ang bahin sang aton utok nga naga-andar sa adlaw adlaw naton nga pagpangabuhi. Amo ini ang naga dikta sa aton kon ano himuon naton sa kada segundo samtang bugtaw kita.

Sa pihak nga bahin, ang “subconscious mind” ang bahin sang utok naton kon sa diin nagalagaw ang aton espirito. Wala pa gid tubtob subong nahibaluan kon paano gid naga-andar ang “subconscious mind”. Pero dira nagahalin ang aton mga damgo samtang nagakatulog kita. Ang “daydreaming” nga masami naton ginahimo — ginatawag naton nga pag lagaw-lagaw sang utok — yara man sa subconscious.

(magapadayon)

 

Yara sa panghuna-huna ang imo manggad

Mapati man kamo ukon indi, yara lamang sa inyo kaugalingon ang sekreto kon paano kamo maka angkon sang pilak kag malab-ot ninyo ang inyo mga damgo sang pangabuhi nga puno sang kalipay kag bugana.

Siguro nakabati na ako sang hurobaton sa Ingles nga nagasiling: “What your mind can conceive, you can achieve.” Kon ano ang sarang mo panumdumon, kag magapati ka sa kamatuoran sang imo gina huna huna, sigurado gid nga matabo ina ukon maga-abot sa imo kabuhi.

Ang tanan nga bagay sa kalibutan, lakip ang cell phone nga ordinaryo na lang para sa kadam-an, nag-umpisa sa panghuna-huna sang tawo. Sa ideya ini tanan nabun-ag. Subong sini nga tini-on, may mga awto na nga nagadalagan sa kuryente. Kag sa indi malayo nga panahon, may mga awto na nga wala sang driver. “Driverless cars” nga sakyan mo lang, kag itudlo sa computer kon diin ka makadto, makalab-ot ikaw sa palakadtuan mo nga mapungko ka lang.

Amo man ina ang prinsipyo sa pag-angkon sang kwarta. Itanum mo sa imo paino-ino ang laragway sang madamo nga kwarta, panumdumon mo pirmi, magpati ka nga matigayon gid nga magmanggaranon ka, kag sa indi mapaktan nga panahon mangin matuod ina.

Ini nga prinsipyo una nga ginsulat ni Napoleon Hill sa iya libro, “Think and Grow Rich” sadtong tuig 1937 pa, ukon kapin 80 anyos ang nakaligad. Natigayon ini ni Napoleon Hill pagkatapos niya nasugilanon ang ginatos sang pinaka-manggaranon nga tawo sa America sa sulod sang 20 ka tuig. Kalakip diri sanday Andrew Carnegie, Henry Ford, George Eastman (nag imbento sang Kodak camera kag film), Thomas Edison (nag imbento sang bombilya sa suga kag madamo pa), Alexander Graham Bell (nag imbento sang telepono) kag iban pa.

Think and grow rich

Gintipon ni Napoleon Hill ang istorya sang kada isa ka bilyonaryo sa America sadto nga panahon kag ginbalay ang mga prinsipyo nga ila ginsunod sa libro nga ini. Kag humalin sang na-publish sang “Think and Grow Rich”, milyon-milyon na ka mga tawo sa bug-os nga kalibutan ang nagbasa kag gingamit sa kaugalingon nga kabuhi ang mga prinsipyo nga ini. Kalabanan gid sa ila ang nakatigayon nga maka-angkon sang manggad. Ila man ini gingamit nga malab-ot ang ila mga handum.

Sa malip-ot nga sugilanon, epektibo ang mga prinsipyo nga ini. Indi na maisip ang nakapamatuod nga husto ang mga leksyon nga ginbalay ni Napoleon Hill.

Tuyo naton nga kamo man, mga Ilonggo, ang maka-ambit sang mga oportunidad nga maka-manggad paagi sa pagbasa kag pagtuon sa mga prinsipyo nga ini.

Sundan niyo ang blog nga ini sa masunod nga mga senemana kag binulan kag tinuig kay amat-amat naton idul-ong ang mga leksyon nga ini.

Sa subong, buksan na ninyo ang inyo pa-ino-ino sa kahiguyunan nga ginatanyag sa inyo.

Umpisa anay kita sa pag bag-o sang aton panghuna-huna. Hambal pa gani sang bantug man nga si Earl Nightingale, ang liyabe sa pag manggad amo ang “attitude”. Ano bala ang aton panan-awan sa kabuhi? Pirmi lang bala kita napun-an sang negatibo nga pang huna huna? Ukon sa pihak nga bahin, positibo bala pirmi ang aton panulokan bahin sa kalibutan?

Bantayan ang masunod naton nga blog post.

Ang dalan padulong sa kadalag-an kag manggad

Tanan kita nagahandum nga maka-angkon sang kadalag-an sa aton mga hilikuton kag maka-agum sang manggad. Apang pila lang guid sa aton ang malab-ot ang aton mga damgo sa kabuhi. Suno sa mga mainalamon, 5% guid lamang sa mga tawo sa kalabutan ang makabig nga madinalag-on, ukon “successful”. Ang 95%, maski ano pa nila nga pagtinguha, indi makalampuwas kag nagapabilin nga pigado.

Nga-a bala nga kasubong sini ang nagakatabo?

Ina bangud wala gihapon nahangpan sang kadam-an ang mga kamatuoran bahin sa pag-angkon sang manggad kag kadalag-an. Ang iban nagapati nga pa-suwerte-suwerte lang ang pangabuhi. Madamo ang nagapamat-od nga ila man tinguha-an nga magka-kwarta kag mangin malipayon sa ila pangabuhi. Apang pila pa lang ka tikang ang ila nalaktan, untat na sila dayon.

Luyag ko nga matudlu-an ang mga Ilonggo sang mga husto nga kaisipan kag balatayan agud pareho sang 5% sang mga tawo nga “successful”, kamo man makatigayon nga ma-angkon ang kadalag-an sa kabuhi.

Wala sang dapat nga imol sa mga tawo. Tam-an kadamo sang mga oportunidad para sa tagsa-tagsa nga mangin manggaranon. Ini ang natun-an ko sa madugay nga pagtuon. Yara sa kada isa ang desisyon kon maupod kamo sa biyahe nga ini. Kon inyo hatagan sang tiempo kag seryoso nga pagtuon ang mga ilatag naton diri, ginapasiguro naton ang malab-ot ninyo ang inyo damgo nga mangin manggaranon.