Ano ang sekreto agud mangin madinalag-on?

Pirmi ko lang mabatian ang reklamo sang mga tawo nga nabudlayan gid sila malab-ot ang ila mga ginahandum sa ila kabuhi. Maski ano kuno nila nga pagtinguha, indi nila ma-angkon ang kadalag-an, ukon “success”. May sekreto si Jack Canfield, ang bantug nga manunulat sang libro nga “Chicken Soup for the Soul” kag “The Success Principles”, nga mahimo ninyo tun-an kag himuon sa inyo kaugalingon nga pangabuhi. Wala ini sang liwan kondi angkonon ninyo ang responsibilidad sa kon ano man ang nagakatabo sa inyo kabuhi. “Accept 100% responsibility for what happens in your life,” siling ni Jack Canfield. Indi kita mangita sang kon sin-o ang basulon sa aton mga kapaslawan. Yari ang iya malip-ot nga video, Jack Canfield “How to Effortlessly Achieve Success”, bahin sini. (i-Click lang sa video title)

Advertisements

Mabaskog nga handum

Madamo ang indi magpati sa ginsulat ni Napoleon Hill nga sarang naton maangkon ang kon ano man nga manggad nga luyag naton agud mangin matin-ad ang aton kabuhi.

Nagataas ang kilaw sang kadam-an kon nagahambal ako bahin sa libro ni Napoleon Hill nga “Think Rich and Grow Rich.” Paano, pamangkot sang mga wala nagapati, maangkon ang manggad mapa-agi sa panghuna-huna? Kon wala nimo nahangpan ang mga prinsipyo nga yara sa libro, makasiling ka gid man nga IMPOSIBLE.

burning desirePero madamo na nga mga tawo ang nakapamatuod nga husto ini nga prinsipyo. Kag siguro wala na sang mas maayo nga ebidensiya sang sa ila pag-angkon sang manggad nga lapaw sa ila pinakatayog nga damgo. Huo, wealth beyond their wildest dreams.

Suliton ko lang ang kabahin sang mga prinsipyo ni Napoleon Hill: dapat kita magtanum sa aton kaisipan sang ginatawag “burning desire” kag “definiteness of purpose”. Kon sa kalayo, nagadaba-daba nga handum nga gina-updan sang piho nga katuyuan.

Bilang ehemplo, gin-istorya ni Hill ang kabuhi ni Edwin Barnes, nga sadto nga panahon isa ka pigado nga Amerikano. Nakabati si Barnes bahin kay Thomas Edison, ang imbentor sang incandescent  bulb kag madamo pa nga nagahutag tubtob subong sang masulhay nga pangabuhi. Ginhandum ni Barnes nga mangin business associate ni Edison, nga sadto tuman na ka manggaranon.

Maski wala kwarta si Barnes, nangita siya paagi nga makabiyahe halin sa malayo nga lugar padulong sa New Jersey sa diin nahamtang ang pabrika ni Edison. Maski inog-plete sa tren, wala. Ano ang ginhimo ni Barnes? Nagsakay siya sa freight train, sa bagon nga ginakargahan sang mga kahon-kahon nga produkto. Wala sang pulungkuan, wala sang tulolugan. Gutok ang bagon sang kargamento.

Apang ginbale-wala lang ini ni Barnes maski pila ka adlaw ang biyahe. Pag-abot ni Barnes sa pabrika ni Edison, nakipagkita ini gilayon maski na nga lamugo ang iya panapton kag wala pa ini kapaligo sang pila ka adlaw.  Sang nag-atubangay sila, deretso nga ginhambal ni Barnes ang iya katuyu-an: luyag niya mangin kasosyo sa negosyo si Edison.

Maayo lang kay wala siya gintabog ni Edison. Nakita ni Edison sa iya mga mata nga pursigido ini nga tawo kag napun-an sang kalayo ang iya dughan. Nakita ni Edison nga maayo nga tawo si Barnes. Pero ang ginhatag nga trabaho sa iya makabig nga manubo kag ordinaryo nga puwesto. Malayo sa ginhamdum ni Barnes nga mangin kasosyo sa negosyo.

Ginbaton man ni Barnes ang trabaho nga gintan-ay sa iya. Nag-obra siya sang maukod kag nagpakita sang iya kasampaton sa buluhaton. Apang wala nadula sa iya panghuna-huna ang iya ambisyon nga mangin kasosyo niya sa Edison.

Pagkaligad sang pila ka tuig, may na-imbento si Edison sang dictating machine nga mapuslanon para sa mga business executives sa pagdihon sang mga sulat, reports kag memorandum. Pinaagi sa dictating machine, maka dihon sang madamo nga sululaton ang mga business executives kag ihatag lang ini dayon sa ila sekretarya agud i-transcribe kag i-type sa papel.

Ugaling wala sang gana ang mga manogbaligya ni Edison sa amo nga dictating machine kay nabudlayan sila magbenta sini.

Apang nakita ni Barnes ang kahigayunan kag madasig niya nga ginsugilanon si Edison nga siya ang malibot sa mga siyudad sang Amerika agud magbaligya. Nagpasugot si Edison. Kag sa pila lang ka semana nga paglibot-libot ni Barnes, natigayon siya nga magbaligya sang nilibo-libo nga dictating machine kag nakahatag sang minilyon-milyon man nga ganansya para kay Edison.

Sa kalipay ni Edison, ginhimo niya si Barnes nga business partner sa negosyo sang dictating machine, rason kon ngaa naka-angkon man si Barnes sang tuman kadako nga manggad.

Paano ini nahimo ni Barnes? Natigayon ini bangud wala gid natunaw ang burning desire ni Barnes agud malab-ot niya ang iya definite purpose nga mangin business partner ukon kasosyo sa negosyo si Edison.

Kag ginatos ka libo pa gid ka tawo ang nakapamatuod sini nga prinsipyo. Gani ginalauman ko man nga ang magabasa sini makatanum man sang burning desire kaupod ang definite purpose agud maangkon ang manggad nga wala sang limit.

Kapaslawan

failure

Kadam-an sa aton indi makalab-ot sa aton mga damgo bangud sa una pa lang nga tion nga mapaslawan kita, naga-atras na dayon ukon wala na nagapadayon sa aton gina-obra. May ara pa gid nga indi na magtinguha sa isa ka bagay bangud sa kahadlok nga mapaslawan. Apang diri ang kinala-in sang mga tawo nga naga-succeed sa pangabuhi kag nagamanggaranon. Para sa ila, ang “failure” isa gid lamang ka talapakan sa hagdanan padulong sa “success” kag “manggad”.

Isa sa pinaka-manggaranon nga tawo subong sa bilog nga kalibutan isa ka Insik nga nagahingalan kay JACK MA. Sa edad nga 53 anyos, si Jack Ma madamo sang inagihan nga kapaslawan bag-o niya gintukod ang ALIBABA, isa ka online shopping company nga ginakabig “the biggest company” sa pungsod China. Sa istorya ni Jack Ma mismo, halos indi maisip ang iya kapaslawan sang una. Walo ka beses siya nag apply sa Harvard University, walo man ka beses siya ginbalibaran. Nag apply siya sa KFC sa China kaupod ang 24 ka iban; siya lang ang wala ginbaton. Nag apply man siya bilang pulis. Lima sila. Ang apat nabaton. Si Jack Ma wala.

jack ma

Apang wala gid nadulaan sang paglaum si Jack Ma.

Sang tuig 1999, si Ma, nga sadto isa ka English teacher sa China, nagtukod sang online selling company nga subong nakilala na bilang Alibaba. Wala siya sang kwarta bilang capital. Wala man siya gani sang may nahibaluan bahin sa computer technology. Apang pursigido si Ma. Gin bale-wala niya ang mga kabudlay kag kapaslawan. Mga tatlo ka tuig halin sang iya pag-umpisa sang negosyo, may mga investors nga nagbulig sa iya sang kantidad nga $25,000,000 (equivalent: P1,250,000,000 ukon 1.25 BILLION PESOS). Didto kag gulpi dumako ang negosyo. Subong ang Alibaba may balor na nga $25 BILLION!

Isa lamang si Jack Ma sa madamo nga ehemplo kon paano gina bale wala sang mga naka-angkon sang manggad ang kapaslawan. Para sa ila, wala sang ano man nga kabudlay ang sarang maka-upang sa ila damgo, kag wala sila naga-give up kon masugata nila ang kapaslawan. Ini nga pamatasan makit-an ta man sa mga estudyante nga maski imol apang nakatigayon nga makatapos sa kolehiyo kag nag topnotcher pa gani sa mga board exams.

Sa aton palibot, madamo sang mga tawo nga nakatibaw-as sa ila kaimulon kag nangin manggaranon paagi man sa ila determinasyon kag kaisog. May yara ako nakilala nga sang una nagapamulot lang sang basura kag nagabaligya sang kon ano man nga mapuslan ang iya makit-an. Subong may yara na siya sang dako nga junk shop. May kwarta na siya, may balay, may salakyan.

Ang importante lang nga indi kita madulaan sang paglaum kon masugata naton ang kapaslawan sa kon ano man nga hilikuton. Kabigon naton nga “learning opportunity” ang tagsa ka failure. Hibalo-on naton kon diin kita nagsala ukon nagkulang, kag padayonon ang aton pagtinguha.

Pareho man ini sa mga atleta nga naga champion sa mga sports competition. May hurubaton nga tagsa nga madasma ang isa ka player, gilayon nga magbangon kag dalagan liwat. Kon matumba ang player kag mahadlok na nga masakitan liwat sang gasgas ukon pilas, tubtob dira na gid lamang siya kag wala na tsansa nga mag-ayo pa sa kon ano man nga hampang.

Ngaa bala imol ang 95% sang kalibotan?

May nagasiling nga ang manggad sang 95% sang tanan nga tawo sang kalibutan sarang matupungan sang 5% sang pinaka-manggaranon nga tinoga. May mga tawo — ginatawag nga mga “billionaires” — nga tuman kadamo sang ila kwarta nga mas dako pa ini sang madamo nga mga pungsod.

Ngaa bala natigayon sini nga mga tawo ang nagapanglalapaw nga manggad samtang ang kadam-an halos indi gani makakaon tatlo ka beses sa isa ka adlaw? Ano bala ang ila sekreto? May yara bala sila sang “magic formula” nga natukiban?

Makibot ang kadam-an sa sabat: yara lang sa inyo panghuna-huna ang leyabi. Tanan kamo may pareho nga ikasarang sa pinakamanggaranon nga tinoga sa bilog nga kalibotan. Kag wala sang rason kon ngaa kamo man nga mga pigado indi makatibaw-as sa kaimolon kag maka-angkon sang manami nga pangabuhi.

i cant do it mindset

Sang nagligad, gin-istoryahan naton ang bahin sa abundance mindset kag scarcity mindset. Dapat naton ini intindihon sang maayo kag bag-ohon ang aton panulokan bahin sa kabuhi agud makakas ang mga sagabal ukon obstacles sa pag-angkon sang manggad.

Ang matuod, kita man lang mismo ang nagapugong sa aton kaugalingon nga malab-ot naton ang aton mga hamdum. Sa ginhambal ni John Rohn, isa sa mga nakabulig sa minilyon ka tawo nga malab-ot ang ila mga damgo, isa lang ka tinaga ang rason, kag ini naga-umpisa sa letra nga “A”.

Huo, ATTITUDE. Amo ini ang pasimuno — this is where it all starts.

Pamensaron niyo kon ano bala ang inyo panimuot? Paano niyo bala gina-atubang ang tanan nga panghangkat sa kabuhi? Sa inyo pamilya, sa inyo pag-eskuwela, sa inyo trabaho?

Sigurado ako nga makapila na natabo sa inyo nga may luyag kamo himuon pero wala pa gana naka-umpisa, naga-isol na kamo dayon. Ina bangud ang inyo panghuna-huna mismo ang nagahutik sa inyo nga indi niyo ina masarangan. Ang iban nahadlok na nga magtilaw bangud man sa pila na nga kapaslawan ang inagyan. Wala kamo sang pagsalig sa inyo kaugalingon nga abilidad.

Kon amo sina ang panghuna-huna nga naga-dominate sa inyo, 99.9% ina nga garantiya nga mapaslawan kamo maski pa nga mapilitan kamo nga magtilaw himuon ang ano man nga bagay.

Ina bangud ginatanum na ninyo sa inyo panghuna-huna ang imahen sang kapaslawan. You are planting the seed of failure in your own mind.

Panumdumon ninyo pirmi nga ang inyo subconscious mind nagasunod lang sa kon ano ang ginasugo diri. Kag ang subconscious mind amo ang nagagiya sa aton kon ano man ang luyag naton matabo sa aton kaugalingon. Wala sang nagatabo sa aton nga indi mag-agi sa subconscious mind.

Kag sa ginhambal ko na sang nagligad, ang subconscious mind amo ang aton koneksyon sa tanan nga universal forces indi lamang diri sa kalibutan, kon pati na sa universe, kag kon padalman ta pa gid, sa Diyos. Ang aton pamensaron, ang aton madalum nga panghuna-huna, konektado sa bilog nga universe. Nagasugilanon ang aton subconscious mind sa indi matungkad nga gahum sang Ginuong Diyos.

Gani suliton ko lang: baylohan naton ang aton panghuna-huna kag siguradohon nga positibo pirmi ang aton panan-awan kag pagpakigbahin sa adlaw-adlaw nga pangabuhi. Dapat naton tun-an ang panan-awan nga yara na kita sa abunansya kag katin-aran maski pa nga sa subong, pigado pa kita. Kon mahimo ninyo ina, amat-amat ninyo matalupangdan ang pagbag-o, kag sa indi mapaktan nga oras, gulpi lang maabot sa inyo kabuhi ang kwarta.

 

Ang bugana nga panan-awan

Halos tanan nga tawo gusto gid maka-kwarta kag mangin manggaranon ukon maka-angkon sa kadalag-an sa trabaho ukon profession. Apang diutay lang sa aton ang makatigayon nga malab-ot ini nga mga damgo. Ang kadam-an pigado gihapon. Kag sa ila pamatyag, wala sang pag bag-o ang ila pangabuhi maski ano pa ang ila himuon. Ang iban wala man nagakulang sa kapisan. Ginanosnos man nila ang ila kaugalingon sa obra. Pero wala gid sang katin-aran.

Sa pihak nga bahin, may yara nga mga tawo nga daw kahapos lang nga maka kwarta. Kon tulokon sang iban, halos wala sang pangabudlay. Nagadalhay lang ang kwarta. Gani ginatawag ini sila nga suwerte gid sa pangabuhi. Halos tanan nila nga ginasudlan nga negosyo naga resulta sa dako nga ganansya. Mamag-an ang pag-abot sang pilak sa ila.

Indi na ini sekreto ang sabat. Malawig na nga panahon nga nabal-an ini sang madamo, kag nakabulig diri ang libro ni Napoleon Hill, ang “Think and Grow Rich.”

Agud kamo man maka-ambit sang ginatawag nga suwerte, kinahanglan ninyo mabal-an ang ginatawag nga “abundance consciousness”, ukon bugana nga panan-awan. Sa gihapon, yara lang sa aton panghuna-huna ang liyabi sa puwertahan sang manggad. Kon may yara nga “abundance consciousness”, may yara man sa pihak nga bahin nga ginatawag “scarcity consciousness”.

abundance

Mahimo man naton ini tawgon ang “abundance consciousness” nga “positive mindset” kag “negative mindset” naman ang itawag naton sa “scarcity consciousness”. Sa malawig nga pagtu-on ni Napoleon Hill kag iban pa nga mga author sang libro, ginasunod lang sang aton pangabuhi kon ano ang aton man pagkabig kag panulokan sini. Isa ini ka importante nga leksyon agud kamo man, maka-ambit sang grasya nga wala sang katupong.

Kabahin kita tanan sang isa ka dako nga UNIVERSE nga konektado sa kada isa pina-agi sa aton subconscious mind. Imagine ninyo ang inyo subconscious mind nga daw transistor radio. Sa husto nga “frequency” makahaboy ang aton subconscious mind sang aton ginapangayo sa makakagahum nga nagapadalagan sang UNIVERSE. Para sa akon, ang makakagahum nga ini wala sang liwan kondi ang Diyos. Kag paagi sa aton subconscious mind, maka transmit kita sang husto nga radio signals agud mabatian Niya.

Dira nagasulod ang kinalain sang abundance consciousness kag scarcity consciousness.

Kon positibo ang aton panghuna-huna bahin sa tanan nga bagay, nagahatag ini sang makusog nga signal padulong sa makakagahum sang tanan kag mapamatian kita. Kon negatibo ang aton panghuna-huna, makabig ini nga masagrak ang signal, ukon may static interference, kag indi klaro ang aton mensahe sa makakagahum. Kon sa radyo, dapat yara has husto nga frequency ang aton panghuna-huna.

Ano buot silingon sini karon?

Simple.

Bag-uhon naton ang aton panghuna-huna, ang aton panulokan sa kabuhi kag kalibotan. Dapat pirmi kita nagapabutyag sang pagpasalamat sa Ginuo (gratitude). Kon mahimo nga nagayuhum kita pirmi, mas maayo guid. Mangin ma-abi-abihon kita sa tanan. Palanggaon naton ang isig-katawo kag handa magbulig sa iban sa tanan nga tini-on.

Kag itanum naton sa aton pamensaron ang mga laragway sang aton mismo katin-aran. Pun-on naton ang aton kaisipan sang mga mental picture sang mga bagay nga aton ginadamgo. Maski wala pa sa aton ang ikasarang nga mabakal naton ang mga luyag naton sa kabuhi, kabigon sa aton panghuna-huna nga naangkon na naton ini.

For example, kon may ginahandum kita nga awto, pirmi naton panumdumon nga gina drive na naton ini adlaw-adlaw. Indi ini lango-lango. Paagi sa pag-imagine naton, ginahugot sang aton subconscious mind ang mensahe agud klaro ini nga maka-abot sa makakagahum sang tanan. Kag sa indi lang mapaktan nga oras, maabot ini sa aton kabuhi.

Sa  pihak nga bahin, ang scarcity consciousness ang upang sa aton mismo mga damgo. Ang buot silingon sini kita mismo nagapanumdum pirmi nga pigado kita, indi guid kita maka-angkon sang abunansya, mabudlay para sa aton nga mangin successful. Ini nga negatibo pirmi nga panan-awan amo man ang nagasablag sa aton kaugalingon.

Kon ginapanumdum naton pirmi nga indi naton masarangan ang isa ka bagay, sigurado guid nga indi naton masarangan ina. Maski ano pa naton katinguha, kon pag-umpisa pa lang naton ginalaragway na naton ang aton kaugalingon nga palpak ukon failure, indi guid naton malab-ot ang success.

Amo ni gani nga yara lang sa aton panghuna-huna ang sekreto sang kadalag-an ukon success. Kon positibo ang aton mindset, ginatulod naton ang aton kaugalingon nga lab-oton ang aton handum maski na pa ang kabudlay nga mapatunga. Naga-angkon kita sang CONFIDENCE sa aton ikasarang nga nagahatag sang kakusog kag kaisog sa aton.

Pero kon negatibo lang pirmi ang panghuna-huna naton, kita mismo ang nagasugo sa aton subconscious nga sa gamay pa lang nga kabudlay, o kasakit, ma-atras na kita dayon kag indi na magpadayon.

Ang gahum sang panghuna-huna (Part III)

faithKahapon, ginsaysay ko kon paano ako nakatibaw-as humalin sang tuig 2013 sang nadulaan ako sang trabaho pagkatapos sang kalutosan sang akon kandidato sa pagka mayor sang siyudad.

Sa umpisa, kon ano lang ang kinahanglan ko ang ginapangayo ko gikan sa Diyos, ang makakagahum sa bug-os nga universe. Pero sang ginbasa ko liwat ang libro nga “Think and Grow Rich,” napahanumdum ako nga wala sang limitasyon ang sarang naton mapangayo. Gamay man o dako, ihatag sa aton kon ano ang pangayuon ta.

Gintilawan ko gid. Una, nangayo ako sang awto. Isa ka adlaw sang Oktobre, 2013, naglabay ako kag akon partner nga si Ruby sa Toyota Dealer sa Tabuc Suba, Jaro kag naglantaw-lantaw sa mga naka display nga salakyan. Nakit-an namon ang Toyota Vios nga naga-duag pula. Kanami, siling namon. Ginpalapitan kami sang ahente kag ginsugiran nga may promo offer ang Toyota: low down payment sa kantidad gid lamang nga P75,000.

Nagyuhum-yuhum lang kami. Ang matuod, wala ako sang kwarta nga inog-down payment. Kag ilabi na gid nga wala sang kwarta nga ibayad sa bulanan nga naga lab-ot sa P17,288 sa sulod sang lima ka tuig. Wala ako obra. Wala ako negosyo. Naga delehensiya lang ako sa mga consultancy bahin sa politika kag PR. Indi masaligan ang tubod sang kwarta.

Maluwas pa sina, manog lakat ako sa America sadto kag kinahanglan ko man magpangita kwarta agud balunon bilang spending money. Kasal sang akon manghod kag ginhatagan ako libre nga ticket sa eroplano pakadto America.

Wala gid ako nag-untat sang pangamuyo nga may maabot nga kwarta. Nagsalig ako sa Ginuong Diyos nga ihatag niya ang akon ginahinyo. Mabaskog ang akon pagtuo sa Iya kaalwan kag indi Niya ako pagpabay-an.

Mga duha ka adlaw makaligad, may nabaton ako nga tawag gikan sa isa ka abyan. Gin imbitar niya ako mangape. May project siya nga gin hatag sa akon — research kag writing. Kinahanglan sa iya negosyo nga nagabili sang mga 30 milyones pesos. Ang kantidad nga iya gintanyag sa akon makahalawhaw. Daw indi mapatihan; tunga sa milyon ka pesos!

Tuman kadako nga kalipay ang akon ginbatyag. Ginhatagan niya ako katunga bilang down payment. Wala ako nag-usik sang oras kag gindala ko si Ruby balik sa Toyota sina mismo nga adlaw. Maayo lang kay wala pa nabaligya ang duag pula nga Vios. Ginbayad ko dayon ang 75,000 pesos bilang down payment.

Daw nagpamisok lang ako sang akon mga mata, kag gulpi lang dayon nag-abot ang awto sa amon. Kag manami pa gid kay may pocket money ako sa akon paglupad sa America.

Wala dira nagtakop ang istorya bahin gahum sang panghuna-huna nga maka-angkon ako sang dugang nga pagkabutang kag kwarta.

Nagsunod ang balay nga kaugalingon na namon ni Ruby kag sang amon 2 ka kabataan. Wala na-abotan isa ka tuig kag napa-extend namon ang balay agud mapadako ang lugar kag ginpakudalan kag gate.

Sining bulan sang Hunyo, nakabakal pa gid ako sang brand new nga Ford Ranger.

Sa sulod lang sang apat ka tuig halin sang nadulaan ako trabaho, daw baha sang grasya ang nag-abot sa akon: kaugalingon nga balay, duha ka salakyan kag maayo nga mga negosyo.

Pamatuod ini tanan sang gahum sang panghuna-huna nga naging alagyan agud makapangayo ako sang mga grasya nga ini gikan sa Diyos. Ang libro ni Napoleon Hill wala nagahambal nga Diyos ang ginahalinan sang gahum nga ini. Apang ang iya paglaragway mahangpan naton nga may yara sang ginatawag universal intelligence nga naga angot-angot sa tanan nga nagakabuhi sa kalibotan.

Kag kon matun-an naton kon paano gamiton ang gahum sang aton panghuna-huna sandig sa mga prinsipyo nga iya ginsulat, halos wala sang paltos ukon kapaslawan nga ma-angkon naton ang mga ginadamgo ta.

Sa masunod nga mga inadlaw, isa-isahon naton latag ang iban pa gid nga mga prinsipyo ni Napoleon Hill. Umpisa pa lang ang nabuyagyag naton diri. Pero dira naga-umpisa ang alan padulong sang pagka-manggaron: “burning desire”, “definitiveness of purpose”, kag “deep and strong faith”.

Kon kamo maluyag nga maka angkon man sang manggad, gina-agda ko kamo nga mag-upod sa sining biyahe.  Indi ini madasig nga biyahe. Kon sa English pa, it’s not an overnight journey. Ang importante lang amo nga makasugod kamo. Kon inyo sundon ang mga prinsipyo ni Napoleon Hill, ginapasiguro ko nga mangin mahapos para sa inyo nga malab-ot niyo ang inyo damgo.

Buligan kamo sang mga matun-an ninyo nga mangin handa kon sa indi lang mapaktan nga oras, maga-abot sa inyo ang oportunidad nga madugay na ninyo ginahulat.

Ang gahum sang panghuna-huna (Part II)

definite purpose

Tubtob subong wala sang may nakahangop sang tul-id bahin sa kon paano naga-obra ang aton “subconscious mind.” Apang kumbinsido ang halos tanan nga eksperto nga may nagakatabo sa aton panghuna-huna nga nagadulot sang makatalanhaga nga gahum. Puwede naton i-anggid ang “subconscious mind” sa aton kalag, bangud daw espirito ini nga nagalagaw sa guwa sang aton lawas samtang nagakatulog kita.

Ginapatihan nga naga-angot ang aton “subconscious mind” sa bug-os nga “universe”. Kon tulokon ini sa punto-de-vista sang relihiyon, ini ang aton kalag nga nagapakig-angot sa Diyos. Paagi sa aton “subconscious mind”, makasugilanon kita sa Makagagahum sang Tanan. Santo ini sa Biblia. Siling ni Matthew 7:7, “ask and it shall be given to you.” Dira sa “subconscious mind” ina nagakatabo.

Agud magtrabaho ang aton “subconscious mind” para sa aton, kag matigayon naton ang aton mga damgo nga mangin manggaranon kag madinalag-on sa trabaho, dapat naton tun-an sang maayo ang pama-agi nga mabuksan ang puwertahan kag hilwayon ang gahum sini. Daw pareho ini sang “magic genie” sa mga “fairy tales” sang gamay pa kita kon mahilway ini, ihatag niya maski ano ang aton pangayuon.

May iban dira nga makadlaw sa amo sini nga sugilanon. Apang yara mismo sa Biblia ang ginapatungan sini nga prinsipyo. “Pangayo kag ikaw magabaton!” Ugaling ang kadam-an dumdum nila istorya kuris-kuris lang ini. Ang nagapati — those who have faith — sila ang naga-ani sang bugana nga ani gikan sa gahum sang ila panghuna-huna.

Ginhambal naton diri kahapon nga naga-umpisa ining pag-angkon sang manggad sa ginatawag “burning desire” para sa pilak. May kaupod ina nga prinsipyo. Dapat updan ini sang ginatawag “definiteness of purpose”. Dapat klaro kag wala kita sang pangduha-duha kon ano ang aton luyag matabo ukon padulongan. Kon gusto naton sang manggad, isulat naton sa papel ang kantidad nga ginahandum naton ma-angkon.

Gin suhestiyon ni Napoleon Hill nga kon ano man ang aton ginahandum — kwarta, balay, promotion sa obra, salakyan, dako nga negosyo — isulat ini ang malip-ot nga “description” sa gamay nga papel ukon card kag isulod sa aton wallet. Kinahanglan klaro kag piho kita sa aton isulat kon ano bala ang ginadamgo ta. Kon kwarta nga kitaon naton, ibutang gid ang eksakto nga kantidad kag kon san-o naton gusto maabot sa aton. Kon awto ukon ano man nga salakyan, i-“describe” ang modelo kag dagway kag color. Kon balay, i-“describe” agud mahapos ilaragway sa aton imahenasyon kon ano ang itsura sini.

Pagkatapos, basahon naton ang nakasulat makapila ka beses sa aga, udto, hapon kag gab-i. Ini ang pama-agi nga matanum nga daw liso ang ginapangayo naton kag maka-panggamot sa aton “subconscious mind”. Sa dalayon, ini nga ginapangayo naton magabalik-balik sa aton “subconscious mind” kag sa indi mapaktan nga oras, maga abot lang ini sa aton.

Makapila ka beses na ini natabo sa akon.

Humalin sang Mayo 2013, nadulaan ako sang trabaho. Kag bangud sang akon mga “expose” bahin sa korapsyon sa gobyerno, wala na ako sang makita nga obra. Ina bangud nahadlok ang halos tanan nga negosyo magbaton sa akon nga basi hinabuton sila.

Pero wala ako nadulaan sang paglaum. Nagsalig ako sa Ginuo. Wala gid ako nagpalibog bahin sa kwarta. Pirmi ko lang gina imagine nga may maabot sa akon nga kwarta kada may kinahanglan ako — sa arkila sa balay, tuition sang kabataan, adlaw-adlaw nga pagkaon. Kag sa maayo pirmi nga palad, naga-abot gid ang kwarta nga kinahanglanon sa adlaw nga ginpangayo ko.

Naka pa-eskuwela ako sang akon duha ka kabataan sa Ateneo de Iloilo kon sa diin mahal ang tuition fee. Ni isa ka bes, wala gid ako nagpaslawan sa pagbayad sang tuition tagsa kay may exam. Subong ang subang ko nga babaye iskolar sa Philippine Science High School. May isa pa ako nga gina pa-eskuwela. Kag sa gihapon, wala sang paltos sa pagbayad sang tuition.

Sa umpisa, gin-limit ko lang ang akon ginapangayo sa kon ano ang akon kinahanglan.

Ginbasa ko liwat ang libro ni Napoleon Hill. Daw naglumpat sa akon ang iya mga tinaga: INDI KA MAG PANGAYO SANG GAMAY-GAMAY LANG. Maski ano pangayuon mo, maga-abot sa imo!

(Padayunon bwas)

Ang gahum sang panghuna-huna (Part I)

Desire starting point

Sa masami, mabatian ko ang hambalanon nga mabudlay mangin manggaranon kon wala ikaw puhunan ukon capital. “Imol lang ako,” siling sang madamo. “Paano ako makasugod mag negosyo kag maka-angkon sang manggad?”

Daw may punto man no?

Pero sala ina nga panghuna-huna. Maski diri lang sa Iloilo, madamo na ako sang nakilala nga pigado gid sang una, apang subong may dalagko na nga puluy-an, madamo nga salakyan, dako nga kwarta sang bangko, kag pa-relax relax na lang sa ila pangabuhi. Isa dira ang abyan ko nga si Francis HInayhinay, anay reporter sang Bombo Radyo Iloilo, kag subong tag-iya sang negosyo sa “photocopier” nga may ngalan nga “Kopya Ilonggo”.

Indi kwarta ang capital nga aton kinahanglan. Dapat lang naton maintindihan nga yara sa aton mismo kaugalingon ang gahum agud kita mangin manggaranon. Kag ina nga gahum ang aton panghuna-huna — the mind, kon sa English.

Francis Hinayhinay
Sa sulod lang sa duha ka dekada natigayon ni Francis Hinayhinay nga mangin isa ka dako nga negosyante halin sa isa ka Bombo Radyo reporter.

Indi ini sasko nga sugilanon ukon lango-lango. Si Francis Hinayhinay isa lamang sa minilyon ka tawo sa bug-os nga kalibutan nga sarang ko matudlo bilang pamatuod sa pagka-epektibo sang mga prinsipyo nga ginsulat ni Napoleon Hill sa libro nga “Think and Grow Rich.”

Ang dalan padulong sa manggad kag pilak naga-umpisa sa ginatawag nga “burning desire,” ukon nagabaga nga pagka-gusto bahin sa manggad. Wala sang nag-manggaranon nga wala nagtanum sa iya kaisipan sang tuman kakusog nga kagustohan nga mangin manggaranon.

Daw pareho ini sang liso, ukon “seed”, sang isa ka tanum. Itanum mo anay ini nga “seed” sa imo panghuna-huna kag bunyagan kag tatapon kag butangan sang “fertilizer”. Pero wala ka sang iban pa nga kinahanglan. Tanan ini yara lamang sa sulod sang imo panghuna-huna.

Maski pigado ka pa sa “ati” subong indi malayo nga malab-ot mo ang damgo mo bahin sa manggad kon sundon mo ang mga prinsipyo sa “Think and Grow Rich.”

Apang indi ini tubtob lamang sa pagpanumdom maka-isa ukon maka-duha lamang sang “burning desire” nimo para sa manggad.

Dapat ini makapanggamot sang madalum nga pareho sang bag-o lang natanum nga kahoy. Kon pabay-an lang dayon, laban-laban malaya man lang gihapon kag wala sang may matabo nga katumanan sang imo gina handum nga manggad.

Suno kay Napoleon Hill, dira sa aton “subconscious mind” dapat magtubo ining liso sang aton kagustohan nga mangin manggaranon. Kada isa sa aton may yara sang “conscious mind” kag “subconscious mind”.

Ang “conscious mind” amo na ang aton bugtaw nga kaisipan. Ini ang bahin sang aton utok nga naga-andar sa adlaw adlaw naton nga pagpangabuhi. Amo ini ang naga dikta sa aton kon ano himuon naton sa kada segundo samtang bugtaw kita.

Sa pihak nga bahin, ang “subconscious mind” ang bahin sang utok naton kon sa diin nagalagaw ang aton espirito. Wala pa gid tubtob subong nahibaluan kon paano gid naga-andar ang “subconscious mind”. Pero dira nagahalin ang aton mga damgo samtang nagakatulog kita. Ang “daydreaming” nga masami naton ginahimo — ginatawag naton nga pag lagaw-lagaw sang utok — yara man sa subconscious.

(magapadayon)

 

Yara sa panghuna-huna ang imo manggad

Mapati man kamo ukon indi, yara lamang sa inyo kaugalingon ang sekreto kon paano kamo maka angkon sang pilak kag malab-ot ninyo ang inyo mga damgo sang pangabuhi nga puno sang kalipay kag bugana.

Siguro nakabati na ako sang hurobaton sa Ingles nga nagasiling: “What your mind can conceive, you can achieve.” Kon ano ang sarang mo panumdumon, kag magapati ka sa kamatuoran sang imo gina huna huna, sigurado gid nga matabo ina ukon maga-abot sa imo kabuhi.

Ang tanan nga bagay sa kalibutan, lakip ang cell phone nga ordinaryo na lang para sa kadam-an, nag-umpisa sa panghuna-huna sang tawo. Sa ideya ini tanan nabun-ag. Subong sini nga tini-on, may mga awto na nga nagadalagan sa kuryente. Kag sa indi malayo nga panahon, may mga awto na nga wala sang driver. “Driverless cars” nga sakyan mo lang, kag itudlo sa computer kon diin ka makadto, makalab-ot ikaw sa palakadtuan mo nga mapungko ka lang.

Amo man ina ang prinsipyo sa pag-angkon sang kwarta. Itanum mo sa imo paino-ino ang laragway sang madamo nga kwarta, panumdumon mo pirmi, magpati ka nga matigayon gid nga magmanggaranon ka, kag sa indi mapaktan nga panahon mangin matuod ina.

Ini nga prinsipyo una nga ginsulat ni Napoleon Hill sa iya libro, “Think and Grow Rich” sadtong tuig 1937 pa, ukon kapin 80 anyos ang nakaligad. Natigayon ini ni Napoleon Hill pagkatapos niya nasugilanon ang ginatos sang pinaka-manggaranon nga tawo sa America sa sulod sang 20 ka tuig. Kalakip diri sanday Andrew Carnegie, Henry Ford, George Eastman (nag imbento sang Kodak camera kag film), Thomas Edison (nag imbento sang bombilya sa suga kag madamo pa), Alexander Graham Bell (nag imbento sang telepono) kag iban pa.

Think and grow rich

Gintipon ni Napoleon Hill ang istorya sang kada isa ka bilyonaryo sa America sadto nga panahon kag ginbalay ang mga prinsipyo nga ila ginsunod sa libro nga ini. Kag humalin sang na-publish sang “Think and Grow Rich”, milyon-milyon na ka mga tawo sa bug-os nga kalibutan ang nagbasa kag gingamit sa kaugalingon nga kabuhi ang mga prinsipyo nga ini. Kalabanan gid sa ila ang nakatigayon nga maka-angkon sang manggad. Ila man ini gingamit nga malab-ot ang ila mga handum.

Sa malip-ot nga sugilanon, epektibo ang mga prinsipyo nga ini. Indi na maisip ang nakapamatuod nga husto ang mga leksyon nga ginbalay ni Napoleon Hill.

Tuyo naton nga kamo man, mga Ilonggo, ang maka-ambit sang mga oportunidad nga maka-manggad paagi sa pagbasa kag pagtuon sa mga prinsipyo nga ini.

Sundan niyo ang blog nga ini sa masunod nga mga senemana kag binulan kag tinuig kay amat-amat naton idul-ong ang mga leksyon nga ini.

Sa subong, buksan na ninyo ang inyo pa-ino-ino sa kahiguyunan nga ginatanyag sa inyo.

Umpisa anay kita sa pag bag-o sang aton panghuna-huna. Hambal pa gani sang bantug man nga si Earl Nightingale, ang liyabe sa pag manggad amo ang “attitude”. Ano bala ang aton panan-awan sa kabuhi? Pirmi lang bala kita napun-an sang negatibo nga pang huna huna? Ukon sa pihak nga bahin, positibo bala pirmi ang aton panulokan bahin sa kalibutan?

Bantayan ang masunod naton nga blog post.

Ang dalan padulong sa kadalag-an kag manggad

Tanan kita nagahandum nga maka-angkon sang kadalag-an sa aton mga hilikuton kag maka-agum sang manggad. Apang pila lang guid sa aton ang malab-ot ang aton mga damgo sa kabuhi. Suno sa mga mainalamon, 5% guid lamang sa mga tawo sa kalabutan ang makabig nga madinalag-on, ukon “successful”. Ang 95%, maski ano pa nila nga pagtinguha, indi makalampuwas kag nagapabilin nga pigado.

Nga-a bala nga kasubong sini ang nagakatabo?

Ina bangud wala gihapon nahangpan sang kadam-an ang mga kamatuoran bahin sa pag-angkon sang manggad kag kadalag-an. Ang iban nagapati nga pa-suwerte-suwerte lang ang pangabuhi. Madamo ang nagapamat-od nga ila man tinguha-an nga magka-kwarta kag mangin malipayon sa ila pangabuhi. Apang pila pa lang ka tikang ang ila nalaktan, untat na sila dayon.

Luyag ko nga matudlu-an ang mga Ilonggo sang mga husto nga kaisipan kag balatayan agud pareho sang 5% sang mga tawo nga “successful”, kamo man makatigayon nga ma-angkon ang kadalag-an sa kabuhi.

Wala sang dapat nga imol sa mga tawo. Tam-an kadamo sang mga oportunidad para sa tagsa-tagsa nga mangin manggaranon. Ini ang natun-an ko sa madugay nga pagtuon. Yara sa kada isa ang desisyon kon maupod kamo sa biyahe nga ini. Kon inyo hatagan sang tiempo kag seryoso nga pagtuon ang mga ilatag naton diri, ginapasiguro naton ang malab-ot ninyo ang inyo damgo nga mangin manggaranon.