Bag-ong tuig, bugana sa manggad

Sa pagsulod sang Bag-ong Tuig 2018, sigurado nga tanan kamo napuno sang paglaum nga mas mangin bugana ang inyo pangabuhi, ilabi na guid sa kwarta. Indi naton malikawan nga kwarta ang talaksan sang manggad bangud man nga madamo sang kinahanglan ta sa kabuhi ang sarang ta maangkon kon may kwarta kita. Wala ini nagakahulogan nga materialistic na kita kon nagahandum sang kwarta. Ang matuod sina nga kon damo kita kwarta, mas makabulig kita sa aton pamilya kag sa aton man isigkatawo.

Importante nga matun-an naton ang positibo nga panghuna-huna sa aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Kon si Jim Rohn, isa sa mga bantug nga motivational speaker, pahambalon, yara sa pagbag-o sang aton “attitude” ukon panan-awan sa pangabuhi ang una nga tikang padulong sa pag-angkon sang manggad. Dapat kita magsalig kag magpati nga masarangan naton nga maka-angkon sang madamo nga kwarta.

Napamatud-an na sa madamo nga ehemplo nga kon ano man ang ginapatihan naton, sarang ta man mahimo ukon ma-angkon. Dako guid ang influence sang aton pamensaron sa nagakatabo sa aton kabuhi. Kon sa aton pagpati, indi ta masarangan nga himuon ang isa ka bagay, sigurado guid nga mapaslawan kita sa aton ginahandum. Sa pihak nga bahin, madamo na sang makatestigo nga ang positibo nga panghuna-huna ang lyabe o key sa kadalag-an kag manggad.

Gani sigahumon ta guid likawan sa tanan nga tini-on ang negatibo nga panghuna-huna kag bayluhan ini sang positibo nga panghuna-huna.

HAPPY NEW YEAR!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s