Magbasa kag magtuon padulong sa kadalag-an

Sa subong nga panahon, kinahanglan na gid nga magbasa kita kag magtuon parti sa aton linya sa trabaho o negosyo kon luyag naton mag-asenso. Tama kadasig sang dalagan sang teknolohiya kag madamo nga bag-o nga information ang adlaw-adlaw nagatuhaw. Isa lang ang pina-agi agud makalagas kita kag indi mawigit: magbasa. Sa pulong nga English, read.

knowledge is power

Madugay na kita nakabati sang hurobaton nga “knowledge is power.” Kon sin-o ang maalam, siya ang may gahum. Matuod ini, ilabi na gid sa subong nga panahon kon sa diin halos tanan nga hulag naton nakabase sa “knowledge” o kaalam. “In the land of the blind, the one-eyed man is king,” hambal pa gid sang mga katigulangan. Ang buot silingon, ang makakita kag makahibalo sang alagyan ang naga-uyat sang gahum.

Ang maayo nga balita amo nga mahapos na gid katama ang maka-angkon sang mga reading material nga kinahanglan ta mag-alam kag mag-asenso. Sa Facebook kag iban pa nga social apps, madamo ang balasahon nga malab-ot naton pina-agi lang sa pag-click, kag wala bayad. Indi na kita gani kinahanglan magbakal sang libro ukon magazine.

Sa akon bahin, indi magkulang sa isa ka oras kada adlaw ang gina usar ko sa pagbasa. Kon ikaw negosyante ukon professional makakita ka man sang mga articles sa LinkedIn nga social media. Indi ka guid pagkulangon sang balasahon kon mapisan ka lang mangita. Ang importante nga hatagan mo sang oras ang pagbasa.

Luwas pa sa pagbasa, madamo ka man sang matun-an gikan sa YouTube. I-type mo lang sa “Search” ang topico nga imo gusto tun-an kag sa pitik lang, mahaba nga listahan sang mga videos ang gilayon maguwa sa imo smart phone ukon computer screen. Kada aga, nagalantaw gid ako sang mga video parti sa negosyo kag kon paano maangkon ang personal success. Isa sa paborito ko ang mga video ni Lewis Howes. I-click lang sa iya ngalan kag dal-on ikaw sa iya YouTube channel.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s