Indi maghulat: Hulag ka na

Isa sa pinakadako nga rason kon ngaa madamo sa aton ang indi makatigayon nga maabot ang aton handum amo ang pangduha-duha kag pang-alang-alang. Sa masami, puno ang aton ulo sang mga ideya kon ano ang dapat naton himuon agud makabaligya sang balay kag duta ukon ano man nga produkto. Ugaling, tubtob na lang kita dira: gulpi kita nga ginadakop sang kulba. Naga-atras kita kag wala na lang ginapadayon ang kon ano man nga ginaplano naton.

May yara nga nagarason nga kulang ang capital. May yara nga nagasiling nga indi pa kompleto ang galamiton. May yara nga nagahambal nga hulaton ang maayo nga “timing” bag-o kita magsugod. Bangud sini, naga-atras nga naga-atras ang buluhaton kag bag-o naton matalupangdan, na-alimunaw na kag nalimtan. Wala pa gani nakasugod, pirdi na ang yara sa aton kaisipan.

Kon pamangkoton naton ang mga nangin madinalag-on sa kon ano man nga negosyo, sugiran kita nila nga ang ila sekreto amo ang pagdula sang ila kahadlok kag pangduha-duha kag maghimo sang una nga tikang. “Don’t wait! Take the first step.” Kon tuyo mo sakaon ang mataas nga hagdanan, indi ka makalab-ot sa ibabaw kon tulok-tulokon mo lang ang hagdanan. Dapat umpisahan mo saka sa mga halintang ukon “steps”.

Amo man ina sa negosyo. Indi mag-papirdi sa kulba. Kon ano man ang kakulangan mo, sigurado nga maabot sa imo samtang ginahikot mo ang imo negosyo. “Have faith in God and in your own ability.” Madamo na ang natabo nga bangud sang ila pang-alang-alang, may iban ya nga nagdakop sang ila ideya kag nag-umwad sa amo nga negosyo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s