Ano ang sekreto agud mangin madinalag-on?

Pirmi ko lang mabatian ang reklamo sang mga tawo nga nabudlayan gid sila malab-ot ang ila mga ginahandum sa ila kabuhi. Maski ano kuno nila nga pagtinguha, indi nila ma-angkon ang kadalag-an, ukon “success”. May sekreto si Jack Canfield, ang bantug nga manunulat sang libro nga “Chicken Soup for the Soul” kag “The Success Principles”, nga mahimo ninyo tun-an kag himuon sa inyo kaugalingon nga pangabuhi. Wala ini sang liwan kondi angkonon ninyo ang responsibilidad sa kon ano man ang nagakatabo sa inyo kabuhi. “Accept 100% responsibility for what happens in your life,” siling ni Jack Canfield. Indi kita mangita sang kon sin-o ang basulon sa aton mga kapaslawan. Yari ang iya malip-ot nga video, Jack Canfield “How to Effortlessly Achieve Success”, bahin sini. (i-Click lang sa video title)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s