Mabaskog nga handum

Madamo ang indi magpati sa ginsulat ni Napoleon Hill nga sarang naton maangkon ang kon ano man nga manggad nga luyag naton agud mangin matin-ad ang aton kabuhi.

Nagataas ang kilaw sang kadam-an kon nagahambal ako bahin sa libro ni Napoleon Hill nga “Think Rich and Grow Rich.” Paano, pamangkot sang mga wala nagapati, maangkon ang manggad mapa-agi sa panghuna-huna? Kon wala nimo nahangpan ang mga prinsipyo nga yara sa libro, makasiling ka gid man nga IMPOSIBLE.

burning desirePero madamo na nga mga tawo ang nakapamatuod nga husto ini nga prinsipyo. Kag siguro wala na sang mas maayo nga ebidensiya sang sa ila pag-angkon sang manggad nga lapaw sa ila pinakatayog nga damgo. Huo, wealth beyond their wildest dreams.

Suliton ko lang ang kabahin sang mga prinsipyo ni Napoleon Hill: dapat kita magtanum sa aton kaisipan sang ginatawag “burning desire” kag “definiteness of purpose”. Kon sa kalayo, nagadaba-daba nga handum nga gina-updan sang piho nga katuyuan.

Bilang ehemplo, gin-istorya ni Hill ang kabuhi ni Edwin Barnes, nga sadto nga panahon isa ka pigado nga Amerikano. Nakabati si Barnes bahin kay Thomas Edison, ang imbentor sang incandescent  bulb kag madamo pa nga nagahutag tubtob subong sang masulhay nga pangabuhi. Ginhandum ni Barnes nga mangin business associate ni Edison, nga sadto tuman na ka manggaranon.

Maski wala kwarta si Barnes, nangita siya paagi nga makabiyahe halin sa malayo nga lugar padulong sa New Jersey sa diin nahamtang ang pabrika ni Edison. Maski inog-plete sa tren, wala. Ano ang ginhimo ni Barnes? Nagsakay siya sa freight train, sa bagon nga ginakargahan sang mga kahon-kahon nga produkto. Wala sang pulungkuan, wala sang tulolugan. Gutok ang bagon sang kargamento.

Apang ginbale-wala lang ini ni Barnes maski pila ka adlaw ang biyahe. Pag-abot ni Barnes sa pabrika ni Edison, nakipagkita ini gilayon maski na nga lamugo ang iya panapton kag wala pa ini kapaligo sang pila ka adlaw.  Sang nag-atubangay sila, deretso nga ginhambal ni Barnes ang iya katuyu-an: luyag niya mangin kasosyo sa negosyo si Edison.

Maayo lang kay wala siya gintabog ni Edison. Nakita ni Edison sa iya mga mata nga pursigido ini nga tawo kag napun-an sang kalayo ang iya dughan. Nakita ni Edison nga maayo nga tawo si Barnes. Pero ang ginhatag nga trabaho sa iya makabig nga manubo kag ordinaryo nga puwesto. Malayo sa ginhamdum ni Barnes nga mangin kasosyo sa negosyo.

Ginbaton man ni Barnes ang trabaho nga gintan-ay sa iya. Nag-obra siya sang maukod kag nagpakita sang iya kasampaton sa buluhaton. Apang wala nadula sa iya panghuna-huna ang iya ambisyon nga mangin kasosyo niya sa Edison.

Pagkaligad sang pila ka tuig, may na-imbento si Edison sang dictating machine nga mapuslanon para sa mga business executives sa pagdihon sang mga sulat, reports kag memorandum. Pinaagi sa dictating machine, maka dihon sang madamo nga sululaton ang mga business executives kag ihatag lang ini dayon sa ila sekretarya agud i-transcribe kag i-type sa papel.

Ugaling wala sang gana ang mga manogbaligya ni Edison sa amo nga dictating machine kay nabudlayan sila magbenta sini.

Apang nakita ni Barnes ang kahigayunan kag madasig niya nga ginsugilanon si Edison nga siya ang malibot sa mga siyudad sang Amerika agud magbaligya. Nagpasugot si Edison. Kag sa pila lang ka semana nga paglibot-libot ni Barnes, natigayon siya nga magbaligya sang nilibo-libo nga dictating machine kag nakahatag sang minilyon-milyon man nga ganansya para kay Edison.

Sa kalipay ni Edison, ginhimo niya si Barnes nga business partner sa negosyo sang dictating machine, rason kon ngaa naka-angkon man si Barnes sang tuman kadako nga manggad.

Paano ini nahimo ni Barnes? Natigayon ini bangud wala gid natunaw ang burning desire ni Barnes agud malab-ot niya ang iya definite purpose nga mangin business partner ukon kasosyo sa negosyo si Edison.

Kag ginatos ka libo pa gid ka tawo ang nakapamatuod sini nga prinsipyo. Gani ginalauman ko man nga ang magabasa sini makatanum man sang burning desire kaupod ang definite purpose agud maangkon ang manggad nga wala sang limit.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s