Ngaa bala imol ang 95% sang kalibotan?

May nagasiling nga ang manggad sang 95% sang tanan nga tawo sang kalibutan sarang matupungan sang 5% sang pinaka-manggaranon nga tinoga. May mga tawo — ginatawag nga mga “billionaires” — nga tuman kadamo sang ila kwarta nga mas dako pa ini sang madamo nga mga pungsod.

Ngaa bala natigayon sini nga mga tawo ang nagapanglalapaw nga manggad samtang ang kadam-an halos indi gani makakaon tatlo ka beses sa isa ka adlaw? Ano bala ang ila sekreto? May yara bala sila sang “magic formula” nga natukiban?

Makibot ang kadam-an sa sabat: yara lang sa inyo panghuna-huna ang leyabi. Tanan kamo may pareho nga ikasarang sa pinakamanggaranon nga tinoga sa bilog nga kalibotan. Kag wala sang rason kon ngaa kamo man nga mga pigado indi makatibaw-as sa kaimolon kag maka-angkon sang manami nga pangabuhi.

i cant do it mindset

Sang nagligad, gin-istoryahan naton ang bahin sa abundance mindset kag scarcity mindset. Dapat naton ini intindihon sang maayo kag bag-ohon ang aton panulokan bahin sa kabuhi agud makakas ang mga sagabal ukon obstacles sa pag-angkon sang manggad.

Ang matuod, kita man lang mismo ang nagapugong sa aton kaugalingon nga malab-ot naton ang aton mga hamdum. Sa ginhambal ni John Rohn, isa sa mga nakabulig sa minilyon ka tawo nga malab-ot ang ila mga damgo, isa lang ka tinaga ang rason, kag ini naga-umpisa sa letra nga “A”.

Huo, ATTITUDE. Amo ini ang pasimuno — this is where it all starts.

Pamensaron niyo kon ano bala ang inyo panimuot? Paano niyo bala gina-atubang ang tanan nga panghangkat sa kabuhi? Sa inyo pamilya, sa inyo pag-eskuwela, sa inyo trabaho?

Sigurado ako nga makapila na natabo sa inyo nga may luyag kamo himuon pero wala pa gana naka-umpisa, naga-isol na kamo dayon. Ina bangud ang inyo panghuna-huna mismo ang nagahutik sa inyo nga indi niyo ina masarangan. Ang iban nahadlok na nga magtilaw bangud man sa pila na nga kapaslawan ang inagyan. Wala kamo sang pagsalig sa inyo kaugalingon nga abilidad.

Kon amo sina ang panghuna-huna nga naga-dominate sa inyo, 99.9% ina nga garantiya nga mapaslawan kamo maski pa nga mapilitan kamo nga magtilaw himuon ang ano man nga bagay.

Ina bangud ginatanum na ninyo sa inyo panghuna-huna ang imahen sang kapaslawan. You are planting the seed of failure in your own mind.

Panumdumon ninyo pirmi nga ang inyo subconscious mind nagasunod lang sa kon ano ang ginasugo diri. Kag ang subconscious mind amo ang nagagiya sa aton kon ano man ang luyag naton matabo sa aton kaugalingon. Wala sang nagatabo sa aton nga indi mag-agi sa subconscious mind.

Kag sa ginhambal ko na sang nagligad, ang subconscious mind amo ang aton koneksyon sa tanan nga universal forces indi lamang diri sa kalibutan, kon pati na sa universe, kag kon padalman ta pa gid, sa Diyos. Ang aton pamensaron, ang aton madalum nga panghuna-huna, konektado sa bilog nga universe. Nagasugilanon ang aton subconscious mind sa indi matungkad nga gahum sang Ginuong Diyos.

Gani suliton ko lang: baylohan naton ang aton panghuna-huna kag siguradohon nga positibo pirmi ang aton panan-awan kag pagpakigbahin sa adlaw-adlaw nga pangabuhi. Dapat naton tun-an ang panan-awan nga yara na kita sa abunansya kag katin-aran maski pa nga sa subong, pigado pa kita. Kon mahimo ninyo ina, amat-amat ninyo matalupangdan ang pagbag-o, kag sa indi mapaktan nga oras, gulpi lang maabot sa inyo kabuhi ang kwarta.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s