Ang bugana nga panan-awan

Halos tanan nga tawo gusto gid maka-kwarta kag mangin manggaranon ukon maka-angkon sa kadalag-an sa trabaho ukon profession. Apang diutay lang sa aton ang makatigayon nga malab-ot ini nga mga damgo. Ang kadam-an pigado gihapon. Kag sa ila pamatyag, wala sang pag bag-o ang ila pangabuhi maski ano pa ang ila himuon. Ang iban wala man nagakulang sa kapisan. Ginanosnos man nila ang ila kaugalingon sa obra. Pero wala gid sang katin-aran.

Sa pihak nga bahin, may yara nga mga tawo nga daw kahapos lang nga maka kwarta. Kon tulokon sang iban, halos wala sang pangabudlay. Nagadalhay lang ang kwarta. Gani ginatawag ini sila nga suwerte gid sa pangabuhi. Halos tanan nila nga ginasudlan nga negosyo naga resulta sa dako nga ganansya. Mamag-an ang pag-abot sang pilak sa ila.

Indi na ini sekreto ang sabat. Malawig na nga panahon nga nabal-an ini sang madamo, kag nakabulig diri ang libro ni Napoleon Hill, ang “Think and Grow Rich.”

Agud kamo man maka-ambit sang ginatawag nga suwerte, kinahanglan ninyo mabal-an ang ginatawag nga “abundance consciousness”, ukon bugana nga panan-awan. Sa gihapon, yara lang sa aton panghuna-huna ang liyabi sa puwertahan sang manggad. Kon may yara nga “abundance consciousness”, may yara man sa pihak nga bahin nga ginatawag “scarcity consciousness”.

abundance

Mahimo man naton ini tawgon ang “abundance consciousness” nga “positive mindset” kag “negative mindset” naman ang itawag naton sa “scarcity consciousness”. Sa malawig nga pagtu-on ni Napoleon Hill kag iban pa nga mga author sang libro, ginasunod lang sang aton pangabuhi kon ano ang aton man pagkabig kag panulokan sini. Isa ini ka importante nga leksyon agud kamo man, maka-ambit sang grasya nga wala sang katupong.

Kabahin kita tanan sang isa ka dako nga UNIVERSE nga konektado sa kada isa pina-agi sa aton subconscious mind. Imagine ninyo ang inyo subconscious mind nga daw transistor radio. Sa husto nga “frequency” makahaboy ang aton subconscious mind sang aton ginapangayo sa makakagahum nga nagapadalagan sang UNIVERSE. Para sa akon, ang makakagahum nga ini wala sang liwan kondi ang Diyos. Kag paagi sa aton subconscious mind, maka transmit kita sang husto nga radio signals agud mabatian Niya.

Dira nagasulod ang kinalain sang abundance consciousness kag scarcity consciousness.

Kon positibo ang aton panghuna-huna bahin sa tanan nga bagay, nagahatag ini sang makusog nga signal padulong sa makakagahum sang tanan kag mapamatian kita. Kon negatibo ang aton panghuna-huna, makabig ini nga masagrak ang signal, ukon may static interference, kag indi klaro ang aton mensahe sa makakagahum. Kon sa radyo, dapat yara has husto nga frequency ang aton panghuna-huna.

Ano buot silingon sini karon?

Simple.

Bag-uhon naton ang aton panghuna-huna, ang aton panulokan sa kabuhi kag kalibotan. Dapat pirmi kita nagapabutyag sang pagpasalamat sa Ginuo (gratitude). Kon mahimo nga nagayuhum kita pirmi, mas maayo guid. Mangin ma-abi-abihon kita sa tanan. Palanggaon naton ang isig-katawo kag handa magbulig sa iban sa tanan nga tini-on.

Kag itanum naton sa aton pamensaron ang mga laragway sang aton mismo katin-aran. Pun-on naton ang aton kaisipan sang mga mental picture sang mga bagay nga aton ginadamgo. Maski wala pa sa aton ang ikasarang nga mabakal naton ang mga luyag naton sa kabuhi, kabigon sa aton panghuna-huna nga naangkon na naton ini.

For example, kon may ginahandum kita nga awto, pirmi naton panumdumon nga gina drive na naton ini adlaw-adlaw. Indi ini lango-lango. Paagi sa pag-imagine naton, ginahugot sang aton subconscious mind ang mensahe agud klaro ini nga maka-abot sa makakagahum sang tanan. Kag sa indi lang mapaktan nga oras, maabot ini sa aton kabuhi.

Sa  pihak nga bahin, ang scarcity consciousness ang upang sa aton mismo mga damgo. Ang buot silingon sini kita mismo nagapanumdum pirmi nga pigado kita, indi guid kita maka-angkon sang abunansya, mabudlay para sa aton nga mangin successful. Ini nga negatibo pirmi nga panan-awan amo man ang nagasablag sa aton kaugalingon.

Kon ginapanumdum naton pirmi nga indi naton masarangan ang isa ka bagay, sigurado guid nga indi naton masarangan ina. Maski ano pa naton katinguha, kon pag-umpisa pa lang naton ginalaragway na naton ang aton kaugalingon nga palpak ukon failure, indi guid naton malab-ot ang success.

Amo ni gani nga yara lang sa aton panghuna-huna ang sekreto sang kadalag-an ukon success. Kon positibo ang aton mindset, ginatulod naton ang aton kaugalingon nga lab-oton ang aton handum maski na pa ang kabudlay nga mapatunga. Naga-angkon kita sang CONFIDENCE sa aton ikasarang nga nagahatag sang kakusog kag kaisog sa aton.

Pero kon negatibo lang pirmi ang panghuna-huna naton, kita mismo ang nagasugo sa aton subconscious nga sa gamay pa lang nga kabudlay, o kasakit, ma-atras na kita dayon kag indi na magpadayon.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s