Ang gahum sang panghuna-huna (Part III)

faithKahapon, ginsaysay ko kon paano ako nakatibaw-as humalin sang tuig 2013 sang nadulaan ako sang trabaho pagkatapos sang kalutosan sang akon kandidato sa pagka mayor sang siyudad.

Sa umpisa, kon ano lang ang kinahanglan ko ang ginapangayo ko gikan sa Diyos, ang makakagahum sa bug-os nga universe. Pero sang ginbasa ko liwat ang libro nga “Think and Grow Rich,” napahanumdum ako nga wala sang limitasyon ang sarang naton mapangayo. Gamay man o dako, ihatag sa aton kon ano ang pangayuon ta.

Gintilawan ko gid. Una, nangayo ako sang awto. Isa ka adlaw sang Oktobre, 2013, naglabay ako kag akon partner nga si Ruby sa Toyota Dealer sa Tabuc Suba, Jaro kag naglantaw-lantaw sa mga naka display nga salakyan. Nakit-an namon ang Toyota Vios nga naga-duag pula. Kanami, siling namon. Ginpalapitan kami sang ahente kag ginsugiran nga may promo offer ang Toyota: low down payment sa kantidad gid lamang nga P75,000.

Nagyuhum-yuhum lang kami. Ang matuod, wala ako sang kwarta nga inog-down payment. Kag ilabi na gid nga wala sang kwarta nga ibayad sa bulanan nga naga lab-ot sa P17,288 sa sulod sang lima ka tuig. Wala ako obra. Wala ako negosyo. Naga delehensiya lang ako sa mga consultancy bahin sa politika kag PR. Indi masaligan ang tubod sang kwarta.

Maluwas pa sina, manog lakat ako sa America sadto kag kinahanglan ko man magpangita kwarta agud balunon bilang spending money. Kasal sang akon manghod kag ginhatagan ako libre nga ticket sa eroplano pakadto America.

Wala gid ako nag-untat sang pangamuyo nga may maabot nga kwarta. Nagsalig ako sa Ginuong Diyos nga ihatag niya ang akon ginahinyo. Mabaskog ang akon pagtuo sa Iya kaalwan kag indi Niya ako pagpabay-an.

Mga duha ka adlaw makaligad, may nabaton ako nga tawag gikan sa isa ka abyan. Gin imbitar niya ako mangape. May project siya nga gin hatag sa akon — research kag writing. Kinahanglan sa iya negosyo nga nagabili sang mga 30 milyones pesos. Ang kantidad nga iya gintanyag sa akon makahalawhaw. Daw indi mapatihan; tunga sa milyon ka pesos!

Tuman kadako nga kalipay ang akon ginbatyag. Ginhatagan niya ako katunga bilang down payment. Wala ako nag-usik sang oras kag gindala ko si Ruby balik sa Toyota sina mismo nga adlaw. Maayo lang kay wala pa nabaligya ang duag pula nga Vios. Ginbayad ko dayon ang 75,000 pesos bilang down payment.

Daw nagpamisok lang ako sang akon mga mata, kag gulpi lang dayon nag-abot ang awto sa amon. Kag manami pa gid kay may pocket money ako sa akon paglupad sa America.

Wala dira nagtakop ang istorya bahin gahum sang panghuna-huna nga maka-angkon ako sang dugang nga pagkabutang kag kwarta.

Nagsunod ang balay nga kaugalingon na namon ni Ruby kag sang amon 2 ka kabataan. Wala na-abotan isa ka tuig kag napa-extend namon ang balay agud mapadako ang lugar kag ginpakudalan kag gate.

Sining bulan sang Hunyo, nakabakal pa gid ako sang brand new nga Ford Ranger.

Sa sulod lang sang apat ka tuig halin sang nadulaan ako trabaho, daw baha sang grasya ang nag-abot sa akon: kaugalingon nga balay, duha ka salakyan kag maayo nga mga negosyo.

Pamatuod ini tanan sang gahum sang panghuna-huna nga naging alagyan agud makapangayo ako sang mga grasya nga ini gikan sa Diyos. Ang libro ni Napoleon Hill wala nagahambal nga Diyos ang ginahalinan sang gahum nga ini. Apang ang iya paglaragway mahangpan naton nga may yara sang ginatawag universal intelligence nga naga angot-angot sa tanan nga nagakabuhi sa kalibotan.

Kag kon matun-an naton kon paano gamiton ang gahum sang aton panghuna-huna sandig sa mga prinsipyo nga iya ginsulat, halos wala sang paltos ukon kapaslawan nga ma-angkon naton ang mga ginadamgo ta.

Sa masunod nga mga inadlaw, isa-isahon naton latag ang iban pa gid nga mga prinsipyo ni Napoleon Hill. Umpisa pa lang ang nabuyagyag naton diri. Pero dira naga-umpisa ang alan padulong sang pagka-manggaron: “burning desire”, “definitiveness of purpose”, kag “deep and strong faith”.

Kon kamo maluyag nga maka angkon man sang manggad, gina-agda ko kamo nga mag-upod sa sining biyahe.  Indi ini madasig nga biyahe. Kon sa English pa, it’s not an overnight journey. Ang importante lang amo nga makasugod kamo. Kon inyo sundon ang mga prinsipyo ni Napoleon Hill, ginapasiguro ko nga mangin mahapos para sa inyo nga malab-ot niyo ang inyo damgo.

Buligan kamo sang mga matun-an ninyo nga mangin handa kon sa indi lang mapaktan nga oras, maga-abot sa inyo ang oportunidad nga madugay na ninyo ginahulat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s