Ang gahum sang panghuna-huna (Part II)

definite purpose

Tubtob subong wala sang may nakahangop sang tul-id bahin sa kon paano naga-obra ang aton “subconscious mind.” Apang kumbinsido ang halos tanan nga eksperto nga may nagakatabo sa aton panghuna-huna nga nagadulot sang makatalanhaga nga gahum. Puwede naton i-anggid ang “subconscious mind” sa aton kalag, bangud daw espirito ini nga nagalagaw sa guwa sang aton lawas samtang nagakatulog kita.

Ginapatihan nga naga-angot ang aton “subconscious mind” sa bug-os nga “universe”. Kon tulokon ini sa punto-de-vista sang relihiyon, ini ang aton kalag nga nagapakig-angot sa Diyos. Paagi sa aton “subconscious mind”, makasugilanon kita sa Makagagahum sang Tanan. Santo ini sa Biblia. Siling ni Matthew 7:7, “ask and it shall be given to you.” Dira sa “subconscious mind” ina nagakatabo.

Agud magtrabaho ang aton “subconscious mind” para sa aton, kag matigayon naton ang aton mga damgo nga mangin manggaranon kag madinalag-on sa trabaho, dapat naton tun-an sang maayo ang pama-agi nga mabuksan ang puwertahan kag hilwayon ang gahum sini. Daw pareho ini sang “magic genie” sa mga “fairy tales” sang gamay pa kita kon mahilway ini, ihatag niya maski ano ang aton pangayuon.

May iban dira nga makadlaw sa amo sini nga sugilanon. Apang yara mismo sa Biblia ang ginapatungan sini nga prinsipyo. “Pangayo kag ikaw magabaton!” Ugaling ang kadam-an dumdum nila istorya kuris-kuris lang ini. Ang nagapati — those who have faith — sila ang naga-ani sang bugana nga ani gikan sa gahum sang ila panghuna-huna.

Ginhambal naton diri kahapon nga naga-umpisa ining pag-angkon sang manggad sa ginatawag “burning desire” para sa pilak. May kaupod ina nga prinsipyo. Dapat updan ini sang ginatawag “definiteness of purpose”. Dapat klaro kag wala kita sang pangduha-duha kon ano ang aton luyag matabo ukon padulongan. Kon gusto naton sang manggad, isulat naton sa papel ang kantidad nga ginahandum naton ma-angkon.

Gin suhestiyon ni Napoleon Hill nga kon ano man ang aton ginahandum — kwarta, balay, promotion sa obra, salakyan, dako nga negosyo — isulat ini ang malip-ot nga “description” sa gamay nga papel ukon card kag isulod sa aton wallet. Kinahanglan klaro kag piho kita sa aton isulat kon ano bala ang ginadamgo ta. Kon kwarta nga kitaon naton, ibutang gid ang eksakto nga kantidad kag kon san-o naton gusto maabot sa aton. Kon awto ukon ano man nga salakyan, i-“describe” ang modelo kag dagway kag color. Kon balay, i-“describe” agud mahapos ilaragway sa aton imahenasyon kon ano ang itsura sini.

Pagkatapos, basahon naton ang nakasulat makapila ka beses sa aga, udto, hapon kag gab-i. Ini ang pama-agi nga matanum nga daw liso ang ginapangayo naton kag maka-panggamot sa aton “subconscious mind”. Sa dalayon, ini nga ginapangayo naton magabalik-balik sa aton “subconscious mind” kag sa indi mapaktan nga oras, maga abot lang ini sa aton.

Makapila ka beses na ini natabo sa akon.

Humalin sang Mayo 2013, nadulaan ako sang trabaho. Kag bangud sang akon mga “expose” bahin sa korapsyon sa gobyerno, wala na ako sang makita nga obra. Ina bangud nahadlok ang halos tanan nga negosyo magbaton sa akon nga basi hinabuton sila.

Pero wala ako nadulaan sang paglaum. Nagsalig ako sa Ginuo. Wala gid ako nagpalibog bahin sa kwarta. Pirmi ko lang gina imagine nga may maabot sa akon nga kwarta kada may kinahanglan ako — sa arkila sa balay, tuition sang kabataan, adlaw-adlaw nga pagkaon. Kag sa maayo pirmi nga palad, naga-abot gid ang kwarta nga kinahanglanon sa adlaw nga ginpangayo ko.

Naka pa-eskuwela ako sang akon duha ka kabataan sa Ateneo de Iloilo kon sa diin mahal ang tuition fee. Ni isa ka bes, wala gid ako nagpaslawan sa pagbayad sang tuition tagsa kay may exam. Subong ang subang ko nga babaye iskolar sa Philippine Science High School. May isa pa ako nga gina pa-eskuwela. Kag sa gihapon, wala sang paltos sa pagbayad sang tuition.

Sa umpisa, gin-limit ko lang ang akon ginapangayo sa kon ano ang akon kinahanglan.

Ginbasa ko liwat ang libro ni Napoleon Hill. Daw naglumpat sa akon ang iya mga tinaga: INDI KA MAG PANGAYO SANG GAMAY-GAMAY LANG. Maski ano pangayuon mo, maga-abot sa imo!

(Padayunon bwas)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s